Vurdering i orden og atferd

Disse presiseringene tar utgangspunkt i forskrift til opplæringslova og ordensreglementet for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland, som omtaler både rettigheter, plikter, arbeids- og læringsmiljø med mer.

Her kan du lese hele forskrift til opplæringslova.

Her kan du lese fylkets ordensreglement.

Her kan du lese skolens presiseringer til fylkets ordensreglement.

Karakter i orden og atferd
Karakterene i orden og atferd settes etter en tredelt skala:

God (G)                - Vanlig god orden og vanlig god atferd
Nokså god (NG)   - Klare avvik fra vanlig orden og vanlig atferd
Lite god (LG)        - Ekstraordinære tilfeller. Store avvik fra vanlig orden og atferd

Karakteren i orden skal gi uttrykk for om elevens arbeidsvaner er preget av ansvar, orden og ryddighet, punktlighet og pålitelighet, mens karakteren i atferd skal gi uttrykk for om elevens opptreden overfor andre er hensynsfull, real og høflig.
 

Presiseringer i forskriften
Orden: Det skal tas hensyn til om eleven viser vanlig god arbeidsinnsats og følger skolens ordensregler. Stort, ureglementert fravær kan føre til nedsatt karakter i orden.

Atferd: Det skal tas hensyn til hvordan eleven oppfører seg i skoletida og på skoleveien. Hovedvekten skal legges på elevenes opptreden mot andre i skolesamfunnet. Man skal ta hensyn til elevenes forutsetninger, og det skal vanligvis ikke legges vekt på enkelthendelser. Standpunktkarakteren skal settes med hovedvekt på det siste halve skoleåret. Vurdering i orden og atferd skal ikke inngå i fagvurderinga. Fastsetting av karakteren skal skje i møte der alle elevens lærere er til stede.

Retningslinjene for karakterene i orden og i atferd gjelder overalt der det foregår virksomhet i skolens regi. De fleste elever vil ha gode forutsetninger til å oppnå karakteren God i både orden og atferd. Det viktigste vil være å følge opp dine plikter som elev, og å være i dialog med faglærere og kontaktlærere dersom du trenger tilpasninger.

Enkelthendinger kan noen ganger være av en så alvorlig karakter at de vil føre til nedsatt karakter i orden eller atferd, uten at det er sendt ut varsel på forhånd. Eksempelvis vil følgende grove brudd på ordensreglementet føre til nedsatt atferdskarakter: Fusk på prøver/innlevering av oppgaver, mobbing, trusler og vold mot elever/ansatte, hærverk på bygg, inventar og utstyr, tyveri/nasking knyttet til skolens virksomhet, være beruset, bruke eller oppbevare alkohol/andre rusmidler i skoletiden/- turer og lovbrudd under skoleaktiviteter/arrangement.

Alvorlige eller gjentatte overtredelser vil i tillegg til nedsatt karakter i orden eller i atferd kunne føre til bortvisning, anmeldelse og eventuelt krav om erstatning.

Noen forseelser gir anmerkninger. Når ordens- og atferdskarakteren skal fastsettes utvises det et skjønn og foretas en helhetsvurdering basert på antall forseelser, alvorlighetsgrad og elevens situasjon.

Her følger to lister over forseelser som vil gi anmerkninger:

Orden

 • Manglende oppfølging av plikter som elev
 • Skulk eller fravær uten beskjed og manglende ryddighet i forhold til fravær generelt
 • Å komme for seint
 • Å mangle/glemme nødvendig utstyr
 • Passivitet eller manglende deltakelse i arbeidet på skolen
 • For sein eller manglende innlevering av avtalt arbeid
 • Avtalebrudd uten å gi beskjed eller god grunn

Atferd

 • Plaging, mobbing, grov eller frekk språkbruk mot elever eller tilsatte
 • Vold mot andre på skolen
 • Tyveri
 • Skade eller hærverk på skolens utstyr, inventar og bygninger eller på skolens område
 • Forstyrrelser i undervisningen for eksempel prating, uro, bråk, spising drikking, bruk av mobiltelefon osv
 • Å forstyrre andre elevers arbeid
 • Forsøpling
 • Fusk, forsøk på fusk eller plagiat
 • Bruk, besittelse eller oppbevaring av rusmidler på skolens område. Bruk av tobakk, inkludert snus, på skolens område eller i skoletida
 • Manglende oppfølging av tilsnakk eller irettesettelser fra tilsatte
 • Brudd på ikt-reglementet eller PC-plakaten eller misbruk av skolens datanettverk/utstyr