Opplæringsretten

Elever som går ut av ungdomskolen har rett til tre års heltidsopplæring. I løpet av disse tre årene får du videregående opplæring som kan gi studiekompetanse eller yrkeskompetanse. Alle har rett til skoleplass på ett av de tre Vg1-kursene som er ført opp på søknaden. Hvilket kurs du får tilbud om det andre året, avhenger blant annet av karakterene dine. Elever som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring har rett til ett års påbygging til generelle studiekompetanse. 

Yrkesforberedende eller studieforberedende

I videregående opplæring skiller vi mellom opplæring som legger mest vekt på teoretisk kunnskap, og opplæring som fører fram til et yrke eller gir yrkeskompetanse. Hvis du velger å satse på en teoretisk utdanningsvei, får du tilbud om tre år i skole. De fleste yrkesfaglige utdanninger som tar sikte på fag- eller svenneprøve organiserese gjennom to år i skole og to år i bedrift. 

Bruk av opplæringsretten

I Nordland er regelen at ungdom som har tatt imot elev/læreplass og påbegynt utdanningen, har brukt ett år av retten hvis han/hun avbryter skolegangen/ opplæringen etter 1. november. Unge med ungdomsrett som avbryter skolegangen har lovfestet rett til oppfølging av oppfølgingstjenesten (OT). 

Fulltidselev og deltidselev

Når en elev er tatt inn som fulltidselev, skal det tungtveiende grunner til for å få endret status til deltidselev. Enhver som søker plass som deltidselev, vil komme bak alle søkere om fulltids skoleplass. Dette gjelder uavhengig av hvor mange poeng søkeren har. 

Omvalg

Dersom du finner ut at opplæringsløpet du har valgt ikke passer, har du rett til å gjøre ett omvalg og få ett ekstra opplæringsår. Omvalg betyr at du velger et annet utdanningsprogram eller programområde enn det du begynte på.
Du må ha ungdomsrett for å kunne gjøre omvalg, og omvalg med utvidet rett kan bare gjøres en gang. Omvalg kan skje på alle trinn, men må skje mens du ennå har rett til videregående opplæring. Skal du kunne fullføre opplæringen innenfor den utvidede opplæringsretten, må omvalget gjøres på samme trinn som det trinnet du har fullført eller avbrutt.
Det vil for eksempel si at du kan gjøre omvalg ved å:

  • søke andre Vg1 hvis du har avbrutt eller fullført Vg1
  • søke andre Vg2 hvis du har avbrutt eller fullført Vg2
  • søke andre Vg3 eller andre lærefag hvis du har avbrutt Vg3 før 1. november i skole eller opplæring i bedrift, men ikke hvis du har fullført opplæring i skole eller avlagt fag- eller svenneprøve.

Den lovfestede retten til videregående opplæring må  lærebedrift må brukes innen utgangen av det året du fyller 24 år.

Utvidet ungdomsrett

Ved behov for utvidet rett for å fullføre en videregående opplæring som er påbegynt, må du som ordinær søker søke om dette. Søknad om utvidet ungdomsrett blir ikke behandlet før du er i ditt siste år med ordinær tid, det vil si når 3. (eller 4. ved omvalg) år med rett brukes. Gjør du omvalg mens du har ungdomsrett, blir retten automatisk utvidet til fire år uten at du behøver å søke om det. Dersom du er i tvil om du har igjen rett eller må søke utvidet rett, logg deg inn og sjekk på www.vigo.no som også er viktig informasjonskanal for deg som søker.

Viktige informasjonskanaler 

www.vigo.no og www.vilbli.no er  viktige informasjonskanaler for alle som vil søke om inntak til videregående opplæring og om frister/rettigheter knyttet til inntak og søknadsprosesser.

Varsling

Eleven og foresatte til umyndige skal varsles skriftlig dersom det er tvil om eleven kan få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i ett eller flere fag fordi det ikke er grunnlag for å gi karakter.

Eleven og foreldrene skal også varsles skriftlig dersom det er fare for at eleven i halvårsvurdering med karakter eller i standpunktkarakter kan få karakteren nokså god (NG) eller lite god (LG) i orden eller atferd.

Varslet skal gis uten ugrunnet opphold. Varselet skal gi eleven mulighet til å skaffe seg grunnlag for havlårsvurdering med karakter og standpunktkarakter, eller gi eleven mulighet til å forbedre karakteren i orden og atferd. Det er særlig viktig at både elever og foresatte er oppmerksomme på at varsel i tilknytning til vurdering gis på iSkole. Skolen vil sende ut elektroniske varsler når eleven/foresatte har godtatt dette og oppgitt en e-postadresse som kan benyttes til formålet. Dette vil bli ivaretatt ved skolestart.

Informasjonsplikt

Husk at du som elev (og dine foresatte dersom du er umyndig) har full innsynsrett i alt skolen har registrert om deg.

iSkole gir foresatte og elever mulighet for innsyn via internett i det som gjelder fravær og karakterer og en del andre ting vedrørende den enkelte elev.

Etter at eleven har nådd myndighetsalderen, opphører informasjonsplikten overfor foreldre, og skolen har i utgangspunktet taushetsplikt om elevens personlige forhold overfor foreldrene.

Selv om dette er hovedregelen, kan det likevel være tilfeller der spesielle hensyn kan tale for å gi opplysninger om myndige elever til foreldre. Dette kan f.eks være dersom eleven ikke anses for å være i stand til å ivareta egne interesser, eller der opplysninger til foreldre anses nødvendig for å avverge fare eller helserisiko.