Vurdering i orden og atferd

Disse presiseringene tar utgangspunkt i forskrift til opplæringslova og ordensreglementet for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland som omtaler både rettigheter, plikter, arbeids- og læringsmiljø med mer.

Retningslinjene for karakterene i orden og i atferd gjelder overalt der det foregår virksomhet i skolens regi.

Enkelthendinger kan noen ganger være av en så alvorlig karakter at de vil føre til nedsatt karakter i orden eller atferd, uten at det er sendt ut varsel på forhånd. Eksempelvis vil følgende grove brudd på ordensreglementet føre til nedsatt atferdskarakter: Fusk på prøver/innlevering av oppgaver, mobbing, trusler og vold mot elever/ansatte, hærverk på bygg, inventar og utstyr, tyveri/nasking knyttet til skolens virksomhet, være beruset, bruke eller oppbevare alkohol/andre rusmidler i skoletiden/- turer og lovbrudd under skoleaktiviteter/arrangement.

Alvorlige eller gjentatte overtredelser vil i tillegg til nedsatt karakter i orden eller i atferd kunne føre til bortvisning, anmeldelse og eventuelt krav om erstatning.

Noen forseelser gir anmerkninger. Skolen har en retningsgivende praksis på at 10 anmerkninger kan føre til Ng, mens 18 anmerkninger eller mer kan gi Lg. Dette er ikke en automatisk ordning, i tillegg til antallet anmerkninger, teller alvorlighetsgraden med. Eksempelvis vil manglende oppfølging av plikter som «3-5 ikke levert» kunne medføre Ng i orden. Hvis en har 10 (20) dager eller 40 (80) enkelttimer med ureglementert fravær så vil ordens-karakteren bli Ng (Lg) i halvårsvurdering. Det betyr ikke at et lavere antall ureglementerte fraværsdager/timer automatisk gir G. Det utvises altså et skjønn og foretas helhetsvurderinger når ordens- og atferdskarakteren fastsettes. Her følger to lister over forseelser som skal gi anmerkninger:

 

Orden

 • Manglende oppfølging av plikter som elev
 • Skulk eller fravær uten beskjed og manglende ryddighet i forhold til fravær generelt
 • Å komme for seint
 • Å mangle/glemme nødvendig utstyr
 • Passivitet eller manglende deltakelse i arbeidet på skolen
 • For sein eller manglende innlevering av avtalt arbeid
 • Avtalebrudd uten å gi beskjed eller god grunn

Atferd

 • Plaging, mobbing, grov eller frekk språkbruk mot elever eller tilsatte
 • Vold mot andre på skolen
 • Tyveri
 • Skade eller hærverk på skolens utstyr inventar og bygninger eller på skolens område
 • Forstyrrelser i undervisningen for eksempel prating, uro, bråk, spising drikking, bruk av mobiltelefon osv
 • Å forstyrre andre elevers arbeid
 • Forsøpling
 • Fusk, forsøk på fusk eller plagiat
 • Bruk, besittelse eller oppbevaring av rusmidler på skolens område. Bruk av tobakk, inkludert snus, på skolens område eller i skoletida
 • Manglende oppfølging av tilsnakk eller irettesettelser fra tilsatte
 • Brudd på ikt-reglementet eller PC-plakaten eller misbruk av skolens datanettverk/utstyr