Retningslinjer for studiearbeid organisert av skolen

Med organisert studiearbeid menes den delen av opplæringen der elevene etter avtale med skolen arbeider på egen hånd for å nå læreplanmålene. Studiearbeidet skal være organisert eller tilrettelagt av skolen i større eller mindre grad, og det kan gis for klasser, grupper eller enkeltelever.

Det er ikke anledning til å avtale organisert skolearbeid for å skaffe seg fri for å reise bort eller delta i sammenhenger som ikke kommer inn under forskriftens beskrivelse av fravær som ikke skal føres på vitnemål.

 

Organisert studiearbeid kan f.eks. gjelde i forbindelse med følgende:

  • langvarig eller kronisk sykdom
  • graviditet/fødsel
  • forelderansvar (f.eks. sykt barn)
  • arbeid som elevtillitsvalgt
  • organisasjonsarbeid
  • kultur-/idrettsutøvelse på nasjonalt nivå (slik aktivitet på lokalt eller regionalt nivå gir fravær, men årsaken for fravær kan synliggjøres på vitnemål. Dette må eleven gjøre på eget initiativ)
  • arbeid med OD
  • annet legitimt fravær

Ved organisert studiearbeid skal eleven levere søknad med forslag til plan for
studiearbeidet til sine faglærere minst fem virkedager i forveien. Studieopplegget skal være basert på læreplanmål i fagene. Evalueringsform og leveringsfrister skal være avtalt på forhånd. Ved vurdering av søknader om organisert studiearbeid, legges det vekt på fagets/fagenes egenart, elevens ansvarsbevissthet, muligheter for individuelt studiearbeid og læringsmiljøet i klassen.

Dersom avtalt arbeid, innlevering, prøve mv. ikke er gjennomført, eller bare delvis gjennomført, kan noe av tida føres som fravær. Den enkelte elev har selv ansvaret for å holde seg a jour med informasjon som er gitt på skolen under studiearbeidet.

Ved kortere lærerfravær kan skolen benytte organisert studiearbeid. Er fraværet planlagt skal arbeidet avtales med elevene på forhånd.