Regler for heldagsprøver på Bodin

Klikk for stort bilde

Frammøte

 • Elevene må møte fram til prøvelokalet i god tid og seinest 15 minutter før prøven begynner.
 • For seint frammøtt elev kan få avlegge prøven dersom ingen andre elever allerede har avsluttet prøven og forlatt lokalet.

Forholdene i prøvelokalet

 • Eleven setter seg straks på tilvist plass. Alle vesker, sekker og lignende må settes der vaktene bestemmer.
 • Ved pulten får elevene bare ha nødvendig utstyr, tillatte hjelpemidler og mat/drikke. Eleven er sjøl ansvarlig for å ta med utstyr og de hjelpemidler som er tillatt. Vaktene kan kontrollere hjelpemidlene.
 • Det er forbudt å ha hodetelefoner, digitale klokker, ipod, mobiltelefon og lignende ved pulten. Det er heller ikke tillatt med pc-spill, film, kommunikasjon mellom elevene som avlegger prøven eller å låne skrivesaker og lignende. Det er heller ikke tillatt å kommunisere med noen utenfor prøvelokalet via internett eller andre elektroniske hjelpemidler.
 • Dersom en elev ønsker pause utenfor prøvelokalet, må hun/han gi tegn til vaktene og vente på tur for å bli fulgt ut. Kantinebesøk er ikke tillatt.

Prøvetid og innlevering

 • Den tid som er fastsatt for prøven står på oppgavearket. Det forventes at prøvetiden utnyttes. Arbeidet kan leveres tidligst en time før prøveslutt.
 • Hvis elever anser seg ferdig med heldagsprøven før leveringstid, kan de arbeide stille med andre fag.
 • Gi tegn til vakt når du vil levere inn besvarelsen. Vakt gir videre instrukser.
 • Du får ikke forlate plassen din før du får klarsignal om at det er i orden.

Innføring på PC

 • Når heldagsprøver gjennomføres på pc, leveres besvarelsen digitalt, fortrinnsvis på skolens pedagogiske plattform itslearning.
 • Eleven må ha med minnepenn for lagring underveis.
 • De samme nettstedene som er tilgjengelig under eksamen vil også være tilgjengelig under heldagsprøver når den gjennomføres på pc.

Merking av arbeid

Arbeidet skal merkes tydelig med

 • navn
 • fag, nivå og gruppe

Skriftlige arbeid skal i tillegg ha

 • oppgavenummer og tittel på besvarelsens første side
 • sidenummer
 • antall innleverte svarark, medregnet eventuelle vedlegg

Regler og regelbrudd

Eventuelle tilleggsregler gis ved prøvestart. Brudd på regler og retningslinjer vil kunne regnes som fusk sjøl om dette eventuelt blir oppdaga etter at prøven er avviklet.

Eksempler på regelbrudd kan være:

 • innlogging på annet enn anvist område eller anvist nettverk
 • åpning/bruk av andre programmer eller filer enn de som er bestemt
 • bruk av andre lagringsmedia enn de som er tillatt
 • kommunikasjon eller forsøk på kommunikasjon med andre og bruk av internett (når dette ikke er en del av prøven).

Dersom du kommer i skade for å bryte en av disse reglene ved en feiltakelse, må du straks tilkalle vakt. Lærer/avdelingsleder tar stilling til konsekvensene av feilen


Praktiske heldagsprøver med forberedelsestid

 • Elevene skal arbeide på skolen den fastsatte tiden
 • Eleven er selv ansvarlig for å ta med utstyr og tillatte hjelpemidler
 • Det skal være arbeidsro og prøveorden i lokalet
 • Samarbeid mellom elevene er som regel tillatt
 • Eleven kan forlate lokalet og ta pauser ved behov
 • Om elevene tar arbeid og oppgave med seg hjem, står de selv ansvarlig for å ha forberedelsesdel og eget arbeid med til heldagsprøven