Fusk med oversettelse - info til elever og foresatte

Språkseksjonens forventninger til elever mht. vurdering av selvstendig produsert arbeid:

 1. Minst én selvstendig skrevet stiloppgave skal inngå i vurdering av terminkarakter.
 2. Ingen type oversettelsesprogram er tillatt som hjelpemiddel.
 3. Ved mistanke om fusk må eleven besvare muntlige og/eller skriftlige spørsmål om arbeidet, på norsk og på fremmedspråket, og en faglærer må overbevises om at det er elevens selvstendige arbeid.
 4. Ved bruk av oversettelsesprogram eller andre former for fusk (f.eks. levering av andre elevers arbeid):
  • eleven får automatisk varsel om fare for tap av karakter
  • eleven får anmerkning for fusk
  • eleven får varsel om fare for nedsatt atferdskarakter
  • eleven får automatisk annullert karakteren på prøven
  • faglæreren avgjør om eleven er vurderbar i de læreplanmålene som ville blitt dekket av heldagsprøven
  • faglæreren kan pålegge eleven å skrive en ny prøve uten adgang til digitale hjelpemidler, og velge å vektlegge denne karakteren i vurderingen

Disse sanksjonene er basert på følgende regler i fylkets Ordensreglement:

Nordland fylkeskommune Ordensreglement: REGLER OM ORDEN OG ELEVENS PLIKTER

§ 4 : Elevene har plikt til å rette seg etter bestemmelser i lov, forskrift, reglement og instrukser.
h. Innleverte arbeider skal være elevens eget produkt og alle sitat eller lån fra andre skal være oppgitt med kilde. Innlevering av arbeid som ikke er et eget produkt, oppfattes som fusk eller forsøk på fusk.

i. Det skal ikke brukes andre hjelpemidler enn avtalt ved prøver, og kommunikasjon med andre skal normalt ikke forekomme under prøver.

§ 5 reaksjoner på regelbrudd (sanksjoner):
b. Ved fastsetting av karakter i orden tar en hensyn til om eleven viser vanlig god arbeidsinnsats og om eleven følger ordensreglene. Alvorlige eller gjentatte brudd vil føre til nedsatt karakter (nedsatt atferdskarakter er ikke å anse som et refsingstiltak, men er ei vurdering)

i. Bruk av ikke tillatte hjelpemidler samt ikke tillatt kommunikasjon med andre i en prøvesituasjon anses som fusk, det samme gjelder avskrift av andres arbeid som innleveres som eget produkt. Karakteren på prøven eller arbeidet det gjelder, blir annullert og i tillegg kan det føre til nedsatt atferdskarakter og refsingstiltak.

Ved Bodin videregående skole og maritime fagskole er fusk og forsøk på fusk ansett som alvorlig brudd på ordensreglement.