VG1 Forsøk med en karakter i faget norsk - gjelder klasser på studiespesialisering, idrett og formgiving

Høsten 2013 inviterte Utdanningsdirektoratet ungdomsskoler og videregående skoler til å starte et forsøk med redusert antall norskkarakterer. Denne høsten har også Bodin videregående skole søkt om, og fått tillatelse til å delta i prosjektet. 

Hva går forsøket ut på?

Forsøket dreier seg om å endre karaktersystemet i norskfaget de to første årene. Det er ingen endring i hva elevene skal lære. Det vanlige er at elevene har tre karakterer i norsk, en karakter i hovedmål, en i sidemål og en karakter i norsk muntlig. Bodin vgs har søkt om å få gjøre forsøk med bare en samlet karakter. Det betyr at i den ene norskkarakteren elevene får, inngår hovedmål, sidemål og muntlig kommunikasjon.

 

Hva er fordelene med å ha en norskkarakter?

Norskfaget er et stort fag som går over tre år, med fire uketimer første og andre året, og seks uketimer tredje året. Faget har en læreplan, men tradisjonelt tre karakterer som alle måler mye av den samme kompetansen. Med tre karakterer må man hele tiden jobbe parallelt med hovedmål, sidemål og muntlig og legge til rette for vurderingssituasjoner. Vurderingsgrunnlag og karakterer får mye fokus, noe som kan gi mindre tid til å arbeide sammenhengende med faget. Forsøket åpner for andre måter å arbeide på. Når vi reduserer antall karakterer, kan vi få mer tid og ro til å arbeide med de ulike kompetansemålene.

 

Nye vurderingsbegreper

I forskriften i opplæringsloven er det gjort endringer for all vurdering i videregående opplæring. Det skilles mellom to typer vurderinger, underveis- og sluttvurdering. Den sistnevnte gis som vurdering med karakter, altså standpunktkarakter og eksamenskarakter. Underveisvurderingen gis med og uten karakter og skal alltid være begrunnet. Det som tidligere het terminkarakterer, heter nå halvårsvurderinger. I norskfaget skal det ikke gis sluttvurdering før faget er avsluttet, det vil si til våren på vg3. Alle karakterer frem til da, er altså underveisvurderinger. På vg3 vil elevene som er med i forsøket få tre standpunktkarakterer i norsk på linje med dem som ikke er med i forsøket.

 

Av §3-13 første ledd i forskriften fremgår det at underveisvurderingen «skal syne kompetansen til eleven i forhold til kompetansemåla i læreplanverket. Ho skal også gi rettleiing om korleis eleven kan auke kompetansen sin i faget» Dette betyr at det vesentlige i underveisvurderingen ikke bare utgjøres av karakteren alene, men at en faglig fremoverrettet veiledning til eleven er vel så viktig.

 

Hvis du vil vite mer om forsøket, kan du lese på utdanningsdirektoratet sine sider: http://www.udir.no/Lareplaner/Forsok-og-pagaende-arbeid/Forsoksordning-med-en-eller-to-karakterer-i-norsk/

 

Det er mulig for elever å reservere seg fra å delta i forsøket. Dette må gjøres skriftlig og underskrives av eleven og foresatte (for elever under 18 år). Denne informasjonen sendes som brev til foresatte, fristen for å reservere seg er 3 uker etter at brevet er mottatt.